Our Blog

Paweł Szamburski - Ceratitis Capitata (2014)


„Ceratitis Capitata” - to gatunek muchy, która objada się i wyrządza różnego rodzaju szkody owocom flory śródziemnomorskiej. Być może to jej daleka kuzynka wleciała któregoś słonecznego dnia do kościoła w Błoniach pod Tarnowem gdzie Paweł Szamburski nagrywał swój solowy album. Podejmował on wątki liturgiczne wielkich religii basenu Morza Śródziemnego i odżywiał klarnet owocami tamtych sakralnych tradycji muzycznych. W swojej grze oraz pracy z instrumentem wykorzystał odniesienia, motywy melodyczne, a także ekspresję i ornamentykę chórów prawosławnych, muzyki sufckiej, żydowskiej, a także bahaizmu czy chorału gregoriańskiego. Klarnet w swej barwie i plastyczności artykulacyjnej zbliżony do ludzkiego głosu pozwolił na niezwykle ciekawą interpretację melodii oraz śpiewu różnych tradycji i kultur. Artysta mimo oczywistych dyferencji starał się odnaleźć ich rdzenne podobieństwa oraz głęboką muzyczną, duchową spójność. Czy wyrządził szkody? Jedno jest pewne - mucha bzyczała głośno, ale w pewnym momencie zaprzyjaźniła się z dźwiękami i spoczęła w bezruchu. Pozwoliła słuchać i grać. I oto jest - pierwszy album solowy Pawła Szamburskiego - „Ceratitis Capitata”. Zawiera on pięć intymnych wypowiedzi na klarnet i klarnet basowy, dla których podstawą stała się właśnie tradycyjna muzyka sakralna. Nagrania dokonane zostały w kościele w Błoniach pod Tarnowem przez Piotra Czernego, okładka zaprojektowana przez Pawła Ryżko, a całość wydana w limitowanej serii Lado ABC SB. (ladoabc)


Ceratitis Capitata is a species of fruit fly capable of causing extensive damage to a wide range of fruit crops. It is native to the Mediterranean area. Perhaps it was her distant cousin that flew in one sunny day into a church in Błonie, near Tarnów, where Paweł Szamburski was recording his first solo album. In it, he took on liturgical motifs of the great religions of the Mediterranean Basin, and fed his clarinet the fruits of those sacred musical traditions. His playing, and his work with the instrument, employed references, melodies and expressive traits of Orthodox choirs, Sufi and Jewish music, as well as Bahá'í Faith and Gregorian chant. Akin to the human voice in its timbre and articulation range, the clarinet allowed Szamburski to find an arresting interpretation of the melodies and the songs of various traditions and cultures. Aware of their inherent differences, the artist still set out to explore their deeply rooted similarities and the profound musical and spiritual coherence. Did he do damage? One thing is certain: the fly buzzed loudly but eventually came to terms with the sounds and just sat there, motionless. It let others listen and play, and so there it is—Paweł Szamburski’s first album for solo clarinet, Ceratitis Capitata. It contains five intimate musical statements for clarinet and bass clarinet, all stemming from traditional sacral music. The recordings were done by Piotr Czerny in a church in Błonie, near Tarnów. The cover art was designed by Paweł Ryżko and the album was released, in a limited issue, by Lado ABC. (ladoabc)

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.