Poezja Kulturystyczna (2017)

Czas na zaległą informację o nowym projekcie Nasiono Records - Poezja Kulturystyczna. Nasiono prowadzone przez Karola Schwarza jest w naszej opinii jednym z najprężniejszych niezależnych labeli płytowych w Polsce. Wszystko to właśnie za sprawą jej pomysłodawcy Karola - człowieka z pasją, energią i wizją. Nasiono znane jest już na rynku jako wytwórnia nie bojąca się nowych wyzwań, eksperymentów muzycznych i promująca młodych muzyków, ale też nawiązująca do tradycji starej, dobrej awangardy i psychodelii.

Wracając do Poezji Kulturystycznej - to wyjątkowe wydawnictwo w skali krajowej, a kto wie czy również nie w światowej. Impulsem do powstania projektu były wiersze niejakiego Janusza, który oprócz ćwiczenia swojej tężyzny fizycznej na siłowni - ćwiczy również wrażliwość poetycką. I to jest coś zupełnie niesamowitego, bo zwykle wysportowanych, muskularnych typków rzadko utożsamia się z czymś tak ulotnym jak poezja. Spory wysiłek wykonała plejada muzyków, która wzięła udział przy powstaniu płyty. Musieli się nagimnastykować, żeby w ciekawej muzycznej formie oddać atmosferę siłowni. Największe jednak skłony, pokłony i ukłony w stronę Karola, którego zaangażowanie było tak zaraźliwe, że potrafił wszystkich namówić do realizacji czegoś tak przedziwnego. Słuchając płyty mamy reminiscencje z płyty zespołu Kury "Polovirus", ukazującej w satyryczny i surrealistyczny sposób kondycję społeczeństwa. Tak - to prawda - ale w przypadku Poezji, gdzie oczywiście znajdujemy takie odniesienia - jest poważniejszy przekaz, a mianowicie - że nasza rzeczywistość, która jest ciałem i materią -  bez poezji, czyli pierwiastka duchowego - jest pustą skorupą, która bardzo łatwo ulega rozbiciu.

Kup (Buy) / Posłuchaj (Listen)

(EN)

Time for overdue information about the new project Nasiono Records - Bodybuilding Poetry. Nasiono records carried by Karol Schwarza is, in our opinion, one of the most dynamic independent record labels in Poland. All this is due to its inventor Karol - a man with passion, energy and vision. Nasiono is already known on the market as a record label not afraid of new challenges, musical experiments and promoting young musicians, but also referring to the tradition of the old, good avant-garde and psychedelia.

Returning to Bodybuilding Poetry - this is a unique publishing house on a national scale, and who knows whether or not in the world. The impulse for the creation of the project were poems by a certain Janusz who, in addition to exercising his physical fitness at the gym - also practices poetic sensitivity. And this is something completely amazing, because usually athletic, muscular typists rarely identify with something as transient as poetry. A considerable effort was made by a group of musicians who took part in the creation of the album. They had to be naked to give the atmosphere of the gym in an interesting musical form. But the biggest objections, bows and bows to Karol, whose involvement was so contagious that he could persuade everyone to do something so strange. Listening to the album, we have reminiscences from the album "Polovirus" by the band Kury, which shows the condition of Polish society in a satirical and surrealist way. Yes - it's true - but in the case of Poetry, where we find such references, of course - is a more serious message, namely - that our reality, which is body and matter - without poetry, or spiritual element - is an empty shell that breaks down very easily.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

    Serpent.pl